+4771268050

Arbeidsinkludering

VTA – varig tilrettelagte arbeidsplasser

Målgruppa for dette tiltaket er personer som har fått, eller
vil få innvilget utføretryg, og som ønsker et tilrettelagt arbeid.

Aspekt Hustadvika har XX faste VTA plasser. I VTA er en
tilsatt på vanlige vilkår, og med bonuslønn for arbeidet som blir utført.

Den overordnede målsettingen for VTA er at arbeidet skal
bidra til å opprettholde, og å utvikle ressurser hos arbeidstakeren. Dette vil
gi positive ringvirkninger for den enkelte.

-Inkludering i arbeidslivet

-Økt selvfølelse

-Bedre mestringsfølelse

-Bedre helse

-Økt livskvalitet

Det er ikke tidsavgrenset hvor lenge en kan være i dette tiltaket. Det skal
likevel være en vurdering underveis om det kan være aktuelt med overgang til
andre tiltak, eller til fast arbeid i ordinær bedrift.


AFT – arbeidsforbedrende trening

AFT retter seg mot personer som har nedsatt arbeidsevne og
sammensatte bistandsbehov og som har behov for oppfølging og tilrettelegging
med sikte på å komme i ordinært arbeid.

Aspekt Hustadvika har 10 AFT plasser.

I første fase handler det om kartlegging, avklaring, utprøving
og å legge en plan for tiltaksperioden. Neste fase er utprøving i ordinært
arbeid. Karriereveiledning og opplæring er en del av tiltaket.

Når tiden er inne for utprøving i ordinært arbeid vil Aspekt
Hustadvika følge opp ute i bedriften. Målet vil alltid være å skape framgang og
tilnærming til ordinært arbeid.

Tiltaksperioden er et år, med mulighet for forlengelse i et år
til.


Kommunale plasser

Mer informasjon:

For å søke jobb hos oss må du først kontakte ditt lokale NAV-kontor. 


Mer informasjon om VTA


Mer informasjon om AFT


For informasjon om kommunale plasser, kontakt: Heidi@aspekthustadvika.no