+4771268050

VTA – varig tilrettelagte arbeidsplasser

Målgruppa for dette tiltaket er personer som har fått, eller
vil få innvilget utføretryg, og som ønsker et tilrettelagt arbeid.

 

Aspekt Hustadvika har XX faste VTA plasser. I VTA er en
tilsatt på vanlige vilkår, og med bonuslønn for arbeidet som blir utført.

 

Den overordnede målsettingen for VTA er at arbeidet skal
bidra til å opprettholde, og å utvikle ressurser hos arbeidstakeren. Dette vil
gi positive ringvirkninger for den enkelte.

 

-Inkludering i arbeidslivet

 

-Økt selvfølelse

 

-Bedre mestringsfølelse

 

-Bedre helse

 

-Økt livskvalitet

 

Det er ikke tidsavgrenset hvor lenge en kan være i dette tiltaket. Det skal
likevel være en vurdering underveis om det kan være aktuelt med overgang til
andre tiltak, eller til fast arbeid i ordinær bedrift.

Hva er VTA?