+4771268050

Miljøstasjonen på Eide har egne åpningstider!   

Mandag 09.00-19.00 - tirsdag stengt - onsdag, torsdag og fredag 09.00-15.00

Lørdagsåpent: 22.januar, 19 februar, 19 mars, 21 mai, 18 juni, 16 juli, 20 aug, 17 sept, 15. okt, 19. nov, 17. des.

VTA

Hvem kan få varig tilrettelagt arbeid?

 

Varig tilrettelagt arbeid kan være aktuelt for deg som har, eller i nær framtid forventer å få innvilget uføretrygd og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging. Som deltaker i varig tilrettelagt arbeid er du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og du skal ha en arbeidskontrakt. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) kan du få både i skjerma virksomhet og i enkelte ordinære virksomheter.

 

Hva inneholder varig tilrettelagt arbeid?

Arbeidet skal bidra til å utvikle ressursene dine gjennom tilrettelagt arbeid, og til å kvalifisere deg til vanlig jobb ved produsere varer og tjenester.

Du kan også få permisjon fra skjermet virksomhet for å prøve deg på en vanlig arbeidsplass (hospitering). Formålet med hospitering er å legge til rette for en overgang fra skjermet til ordinær virksomhet. Du kan få permisjon for inntil seks måneder for å hospitere.

 

Varighet

Tiltaket er ikke tidsbegrenset. NAV skal likevel vurdere jevnlig om det kan være aktuelt med andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller ordinært arbeid.

 

Nyttig å vite:

Du får uføretrygd etter folketrygdloven.

 

Hvordan søker du?

Ta kontakt med NAV-kontoret ditt.

 

Mer informasjon om VTA fra NAV

AFT

AFT – Arbeidsforberedende trening

 

Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som har behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før du går over i arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsliv.

Når du deltar på tiltaket arbeidsforberedende trening, får du opplæring eller tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging med mål om å skaffe arbeid.

 

Hvem kan få arbeidsforberedende trening?

 

Arbeidsforberedende trening er et tilbud til deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og som har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid.

Hva inneholder arbeidsforberedende trening?

Arbeidsforberedende trening tilbyr avklaring, arbeidsutprøving, arbeidstrening og opplæring. Målet med tiltaket er å styrke mulighetene dine til å skaffe arbeid.

Det legges vekt på utprøving og trening i ordinært arbeidsliv etter en innledende fase av arbeidsforberedende karakter i et tilrettelagt arbeidsmiljø. Tiltaket tilbyr kartlegging av kompetanse og karriereveiledning. Det kan også gis tilrettelagt opplæring som kan legge til rette for et yrkesfaglig løp. 

Det vil bli utarbeidet en handlings/aktivitetsplan som tar hensyn til dine behov.

 

Varighet:

Arbeidsforberedende trening kan som hovedregel ha en varighet på inntil et år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Når du er deltaker på tiltaket arbeidsforberedende trening er du ikke ansatt hos tiltaksarrangøren. Varigheten på tiltaket skal tilpasses behovene dine ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet.

 

Hvordan søker du?

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor. ( Link til Nav)

 

Kommunale plasser

 

 

Kommunen kjøper 24 arbeidsplasser ved Aspekt Hustadvika for personer som på en eller annen måte ikke kan nyttiggjøre seg et ordinært arbeidsmarked.

 

Hvordan søke plass?

 

Sende søknad til Forvaltningskontorer i Hustadvika kommune.

Det er forvaltningskontorer i kommune som vurdere hvem som får plass.

 

 

 

 

Kontaktinformasjon til forvaltningskontoret